Aerial view of Gournia (taken by R. Bieńkowski 2017).

 


                               Previous          Next